Botkyrka kyrka.

Botkyrka kyrka är en kyrkobyggnad i norra Botkyrka kommun. Den är församlingskyrka i Botkyrka församling i Stockholms stift.

Kyrkobyggnaden.

Botkyrka kyrka är medeltida. Från början hette den Bothwidiia Kirkia efter martyren och skyddshelgonet Sankt Botvid. Botvid dog någon gång under 1120-talet, och hans bror Björn byggde år 1129 en stavkyrka i trä på Hammarby gårds ägor nära sjön Aspen i nuvarande norra Botkyrka.Träkyrkan ersattes av Bothwidiia Kirkia, en stenkyrka i romansk stil med rundbågefönster och absid. 1176 invigdes kyrkan av Stefan, förste ärkebiskopen i Uppsala tillsammans med Vilhelmus, biskopen i Strängnäs. Av den ursprungliga träkyrkan finns inget kvar men troligen låg den på samma plats som nuvarande kyrkobyggnad.

Tornspiran

 

Portalen

 

Medeltida tillbyggnader.

Långhuset är den del av kyrkan som bevarats till nutid. Sedan dess har en del tillbyggnader gjorts. Under medeltiden förlängdes kyrkan åt öster då det ursprungliga koret revs och ersattes av det nuvarande rakt avslutade koret. Sakristian och vapenhuset tillkom under medeltiden och är troligen samtida. Kyrktornet ingick i de ursprungliga byggplanerna men uppfördes först någon gång under tidsperioden 1180–1249. Två utskjutande förbandsstenar finns ovanför markytan på långhusets västgavel, vilket visar att man från början hade tänkt bygga ett bredare torn än det som byggdes. Under 1400-talet försågs kyrkorummets innertak med fyra stjärnvalv av tegel. Några kalkmålningar verkar valven aldrig ha haft.

Liljencrantzska gravkoret.

Senare ombyggnader.

År 1735 återuppbyggdes tornspiran efter att ha varit nedfallen en längre tid. Nuvarande portal genom tornet tillkom 1763.

Kyrkorummet

Inventarier.

  • Altarskåpet är kyrkans förnämsta inventarium och är tillverkat i Antwerpen. Skåpet är daterat till omkring 1525 och dess skulpturala delar har tillskrivits Antwerpenmästaren Jan de Molder.
  • Utöver altarskåpet finns inte längre några medeltida träskulpturer i kyrkan. Ett triumfkrucifix daterat till mitten av 1300-talet förvaras sedan början av 1900-talet i Historiska museet. Troligen tillkom krucifixet när kyrkan byggdes ut åt öster.
  • Dopfunten av grå sandsten är från 1904. Dess form är samma som medeltida funtar av så kallad musselskålstyp.
  • Gravvården efter Botvids bror Björn, kyrkans byggherre, det så kallade “Botkyrkamonumentet” från omkring 1150, förvaras numera på Historiska Museet. En kopia av gravvården står utanför vapenhusets södersida. Det är format som en kyrka och har inskription på latin och i runskrift.
  • I kyrktornet hänger tre klockor. Storklockan på 550 kilogram skänktes till kyrkan 1624 av Gustav II Adolf. Ursprungligen var klockan avsedd för katedralen i Riga och är sannolikt ett krigsbyte därifrån.
  • Bland textilierna finns en kort mässhake.

Mässhake

Omgivningar.

Kyrkan ligger i norra delen av Botkyrka kommun, mellan E4:an i söder och Eriksbergsåsen i norr, vid Gamla Södertäljevägen. På andra sidan Gamla Södertäljevägen ligger Klockargården från 1822 (nuvarande församlingshemmet), fattigstugan Hammerstagården från 1911 och kyrkskolan från 1849, nu friskola.

Kyrkan omges av en stor kyrkogård. Den äldre delen, runt kyrkan, omges av en kallmurad mur från 1700-talets slut, med ingångar i norr och väster. På kyrkogården växer alm, ask och lönn. Här finns tre gravkor: det Liljencrantzska i nordväst, ritat 1807 av Carl Christoffer Gjörwell d.y., det Piperska i sydost, uppfört 1843, och det Wåhlinska ytterligare en bit åt sydost, uppfört 1953 och ritat av Erik Lundberg.

Minnestavla på Liljencrantzska gravkoret.

 

 

 

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: